Certifikovaný kurz Poruchy polykání - diagnostika a léčba

24. - 25. září, 15. - 16. října, 5. - 6. listopadu 2021
Akreditace MZČR, č.j. MZDR 10775/2017-3/ONP
Podpořeno projektem IGA MZČR NT 13725-4/2012

O kurzu

Název vzdělávacího programu

Poruchy polykání - diagnostika a léčba

Termín a místo konání

Akreditace

Akreditováno Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 10. 4. 2017, č.j. MZDR 10775/2017-3/ONP

Určení

CK je určen dle zákona č. 96/2004 Sb. pro nelékařské zdravotnické pracovníky - klinický logoped nebo logoped v atestační přípravě po absolvování testu.

Certifikovaný kurz je v souladu s § 61 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povolání) dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.“

Vstupní požadavky

Pracovní uplatnění absolventa

Části certifikovaného kurzu

  1. Teoretický výklad
  2. Praktický nácvik jednotlivých technik na sobě samém a nácvik na druhé osobě - ostatní účastníci AKK (Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku – výuková místnost, Fakultní nemocnice Hradec Králové).
  3. Vypracování domácí písemné práce – kazuistika o praktické aplikaci naučených technik.
  4. Praktická část (Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku – ambulantní část a pracovna klinického logopeda, Fakultní nemocnice Hradec Králové)

Obsahový cíl kurzu

  1. Zvládnutí základních diagnostických postupů neurogenních a organických poruch polykání.
  2. Získání základního přehledu o interpretaci lékařských nálezů v oblasti hltanu a polykacích cest.
  3. Praktický nácvik technik rehabilitace. Základní podmínkou praktického použití, je zvládnutí provádění jednotlivých technik samotným terapeutem. Jen takové praktické zvládnutí správné terapeutické techniky umožňuje posouzení správnosti nácviku a rozboru vzniklých chyb při nácviku druhé osoby.
  4. Získat základní znalosti o jednotlivých psychoterapeutických směrech, o možnostech a limitech psychoterapie, o způsobech vedení motivačního rozhovoru k navedení pacienta na souběžnou psychoterapii u tzv. funkčních poruch polykání.

 

Zvládnutí kurzu umožní samostatnou práci s pacientem na úrovni běžné ambulantní praxe klinického logopeda. Léčba by měla být v praxi prováděna v součinnosti s diagnostickým vyšetřením lékařských odborností - ORL, foniatrie, radiodiagnostika, rehabilitace, neurologa a nutričního specialisty.